Καταρτιζόμενοι

Αλλαγές σε ωρολόγια προγράμματα-14.10.2016

Παρακαλούνται οι καταρτιζόμενοι/ες των ειδικοτήτων Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής και Τέχνη Φωτογραφίας να ενημερωθούν για τις αλλαγές στα ωρολόγια προγράμματά τους.

Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής - πρόγραμμα

Τέχνη Φωτογραφίας - πρόγραμμα