Καταρτιζόμενοι

Αποτελέσματα επιλογής καταρτιζομένων στα Δ.Ι.Ε.Κ. 2016

Αναρτήθηκαν στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης τα αποτελέσμα επιλογής καταρτιζομένων στα Δ.Ι.Ε.Κ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να εγγραφούν στο Δ.Ι.Ε.Κ. όπου πέτυχαν από σήμερα 21-09-2016 έως και την Δευτέρα 26-09-2016.

Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους και τίθενται εκτός της διαδικασίας επιλογής.

Δικαιολογητικά

Κατά την προσέλευσή τους στα κατά τόπους Δ.Ι.Ε.Κ. οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:

  • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  • Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β΄κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λ.π.) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας
  • Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτησή τους στοιχείων (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία)
  • Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους σε οριστική μορφή (με αριθμό πρωτοκόλλου).

 

Additional information