Καταρτιζόμενοι

Όρια απουσιών

Παρακάτω παρουσιάζονται τα όρια απουσιών ανά Ειδικότητα και Μάθημα που αντιστοιχούν στο μέγιστο σύνολο των ωρών που δικαιούται κάποιος καταρτιζόμενος ν' απουσιάσει ανά μάθημα -και όχι στο σύνολο- κατά τη διάρκεια όλου του εξαμήνου.

Additional information