Απαλλαγές

Οι καταρτιζόμενοι μπορούν να αιτούνται την απαλλαγή τους από συγκεκριμένα μαθήματα στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Απαλλαγή στα μαθήματα των ξένων γλωσσών γίνεται εφόσον ο καταρτιζόμενος είναι κάτοχος πιστοποιητικού επιπέδου τουλάχιστον Β2 στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα.

Σε κάθε περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στη γραμματεία:

  • αίτημα σαφώς διατυπωμένο (αίτηση υπάρχει στις Αιτήσεις – Έντυπα)
  • φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας
  • ατομικό δελτίο καταρτιζόμενου (αν αναφέρονται σε ειδικότητες ΙΕΚ) ή αναλυτική βαθμολογία (αν είναι απόφοιτοι Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης)
  • αποσπάσματα του οδηγού σπουδών της σχολής στην οποία φοίτησε (αν είναι απόφοιτοι Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης)
  • άλλα δικαιολογητικά τα οποία πιστοποιούν ότι διαθέτει τα προσόντα για την απαλλαγή από τα μαθήματα που αιτείται (άλλες περιτπώσεις εκτός ΙΕΚ ή Τριτοβάθμια).