Φοίτηση – Επίδοση

Διάρκεια Φοίτησης

Η φοίτηση στις ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα. Υπάρχουν τέσσερα (4) εξάμηνα κατάρτισης και ένα (1) εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης. Το εξάμηνο της Πρακτικής Άσκησης μπορεί να ξεκινήσει οποιαδήποτε στιγμή μετά την ολοκλήρωση του Β’ εξαμήνου, ενώ υπάρχει η δυνατότητα να γίνει και τμηματικά ή να απαλλαγεί νόμιμα κάποιος (ολικά ή μερικά) από την υποχρέωση Πρακτικής εφόσον έχει προϋπηρεσία συναφή με την ειδικότητά του.

Φοίτηση

Η φοίτηση είναι υποχρεωτική και υπάρχουν απουσίες ανά μάθημα. Το επιτρεπόμενο όριο απουσιών ανέρχεται σε 15% των προβλεπόμενων ωρών του μαθήματος, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να προσαυξηθεί μέχρι το 20% των προβλεπόμενων ωρών. Οι προβλεπόμενες ώρες ενός μαθήματος υπολογίζονται με τις ώρες ανά εβδομάδα Χ 15 εβδομάδες που είναι η προβλεπόμενη κατάρτιση κάθε εξαμήνου. Ενδεικτικά, μπορείτε να συμβουλεύεστε τον παρακάτω πίνακα:

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

15%

20%

1

15

2

3

2

30

5

6

3

45

7

9

4

60

9

12

5

75

11

15

6

90

14

18

 

Επίδοση

Σε κάθε εξάμηνο υπάρχουν εξετάσεις προόδου (7η με 10η εβδομάδα) και οι τελικές εξετάσεις. Ο τελικός βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει κατά 40% από το βαθμό προόδου και 60% από το βαθμό τελικής εξέτασης σύμφωνα με τον τύπο:

Τελικός Βαθμός = (Βαθμός_Προόδου X 0.4) + (Βαθμός_Τελικών Χ 0.6)

Για την κατοχύρωση του εξαμήνου απαιτείται να υπάρξει τελικός βαθμός τουλάχιστον 5 σε όλα τα μαθήματα.

Αν καταρτιζόμενος αποτύχει (Τελικός_Βαθμός < 5) σε δύο (2) ή περισσότερα μαθήματα, τότε οφείλει να τα επαναπαρακολουθήσει και δεν συνεχίζει στο επόμενο εξάμηνο.

Αν καταρτιζόμενος αποτύχει (Τελικός_Βαθμός < 5) σε ένα (1) μόνο μάθημα, τότε υπάρχουν δύο περιπτώσεις:

  • Αν δεν έχει μέσο όρο τουλάχιστον 6 (υπολογισμένος με όλα τα μαθήματα, και αυτό που έμεινε), τότε οφείλει να επαναπαρακολουθήσει το μάθημα και δεν εγγράφεται στο επόμενο εξάμηνο.
  • Αν έχει μέσο όρο τουλάχιστον 6 (υπολογισμένος με όλα τα μαθήματα. και αυτό που έμεινε), τότε έχει δικαίωμα να επανεξεταστεί μέχρι δύο (2) φορές στο μάθημα αυτό. Η 1η επανεξέταση γίνεται αμέσως μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων. Η 2η επανεξέταση γίνεται στις εξετάσεις του επομένου εξαμήνου. Αν στην 1η ή 2η επανεξέταση πάρει βαθμό τουλάχιστον 5, τότε αυτός ο βαθμός είναι ο τελικός βαθμός του μαθήματος, κατοχυρώνεται το μάθημα και το εξάμηνο. Αν δεν πάρει προβιβάσιμο βαθμό στην 1η επανεξέταση, εγγράφεται κανονικά στο επόμενο εξάμηνο, αλλά αν δεν πάρει προβιβάσιμο βαθμό ούτε στη 2η επανεξέταση τότε οφείλει να επαναπαρακολουθήσει το μάθημα στο εξάμηνο που απέτυχε, οπότε δεν μπορεί να συνεχίσει σε επόμενο εξάμηνο.

Αποφοίτηση

Η κατάρτιση ολοκληρώνεται όταν καταρτιζόμενος ολοκληρώσει επιτυχώς τα τέσσερα (ή δύο αν προέρχεται από κατάταξη) εξάμηνα κατάρτισης και ολοκληρώσει επιτυχώς (ή απαλλαγεί νόμιμα από) την Πρακτική Άσκηση διάρκειας 960 ωρών. Ακολούθως, εκδίδεται Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης για τον καταρτιζόμενο και ολοκληρώνεται ο κύκλος κατάρτισης. Την Βεβαίωση αυτή μπορεί ακολούθως να χρησιμοποιήσει για τη διαδικασία της Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.