Πλαίσιο Πρακτικής Άσκησης

Γενικά Στοιχεία

Η Πρακτική Άσκηση (Π.Α.) είναι υποχρεωτική και αποτελεί το 5ο εξάμηνο κατάρτισης σε κάθε ειδικότητα.

Έχει διάρκεια 960 ώρες, είναι πενθήμερη εργασία και δεν γίνεται σε Κυριακές, αργίες και σε νυχτερινό ωράριο.

Συνήθως είναι 8ωρη (40 ώρες μέγιστο την εβδομάδα), οπότε στην περίπτωση αυτή οι 960 ώρες αντιστοιχούν σε 120 ημερομίσθια, ενώ μπορεί να γίνεται και 6ωρη, οπότε στην περίπτωση αυτή οι 960 ώρες αντιστοιχούν σε 160 ημερομίσθια.

Καταρτιζόμενοι που έχουν εργασιακή εμπειρία σε συναφές με την ειδικότητά τους αντικείμενο, μπορούν να αιτηθούν τη μερική ή ολική απαλλαγή από την Π.Α.

Οι ασκούμενοι ασφαλίζονται από το Ι.Ε.Κ. (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) μόνο για την περίπτωση ατυχήματος στους χώρους εργασίας κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της Π.Α.

Ενάρξεις Π.Α. γίνονται κάθε 1η και 15η κάθε μήνα, οπότε οι ενδιαφέρομενοι θα πρέπει να καταθέσουν νωρίτερα τα χαρτιά τους στη γραμματεία του Ι.Ε.Κ.

Έναρξη Π.Α.

Για την έναρξη της Π.Α. χρειάζεται ο καταρτιζόμενος να καταθέσει στη γραμματεία:

  • Αίτηση (συμπληρώνεται από τον ίδιο)
  • Βεβαίωση εργοδότη + Στοιχεία εργοδότη (συμπληρώνονται από τον εργοδότη)
  • Βεβαίωση ασφαλιστικών στοιχείων (επίσημο έγγραφο που να αναφέρει τον ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, κτλ του καταρτιζόμενου, π.χ. βεβαίωση απογραφής ασφαλισμένου από το ΙΚΑ)

Λήξη (ή διακοπή) Π.Α.

Για τη λήξη (ή διακοπή) της Π.Α. χρειάζεται ο καταρτιζόμενος να καταθέσει στη γραμματεία:

  • Βεβαίωση Παρουσίας (συμπληρώνονται από τον εργοδότη)
  • Το βιβλίο του συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο

Απαλλαγή

Καταρτιζόμενοι που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητά τους, απαλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωσή τους από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου Π.Α. και τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης με την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων κατάρτισης.

Καταρτιζόμενοι που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 40 ημερομίσθια στην ειδικότητά τους, απαλάσσονται μερικώς, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωσή τους για τα ημερομίσθια αυτά, και τους προσμετρούνται αυτά στο χρόνο της Π.Α.

Για την αίτηση απαλλαγής χρειάζεται ο καταρτιζόμενος να καταθέσει στη γραμματεία:

  • Υπεύθυνη δήλωση για ολική ή μερική απαλλαγή
  • Βεβαίωση εργοδότη που να προσδιορίζει τη σχέση εργασίας, τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης, το σύνολο των ημερών εργασίας, την ειδικότητα και το αντικείμενο απασχόλησης του εργαζομένου
  • Βεβαίωση Ι.Κ.Α. από την οποία προκύπτει ο εργοδότης, το σύνολο των δηλωμένων ημερών απασχόλησης και η σχετική ειδικότητα εργαζομένου

Όλα τα έντυπα είναι διαθέσιμα στο μενού Αιτήσεις – Έντυπα.